Медийни показатели Инструменти за планиране

Общи термини

Аудитория (Audience)

Съвкупността от зрители, слушатели или читатели.

Целева аудитория/Целева група (Target Group Audience)

Съвкупността от зрители, слушатели или читатели, към които е насочена комуникацията на клиента. Целева аудитория и целева група са взаимнозаменяеми термини.

Профил на аудиторията (Audience Profile)

Социо-демографски и психографски характеристики на аудиторията, достигната от определена медия (телевизия, преса, радио, интернет и т.н.).

Индекс на предпочитание (Афинитет)/ Индекс на сходство (Affinity Index)

Представя съотношението между покритието (рейтинга) на дадена медия за определена целева група спрямо покритието (рейтинга) на медията на общата аудитория.

Индекс 100 отговаря означава, че няма разлика спрямо общата аудитория, приета за база. Съответно индекс над 100 показва предпочитание, а индекс под 100 - липса на предпочитание. Индекс на предпочитание = (покритие за определена целева аудитория / покритие за общата аудитория, приета за база) * 100 Пример: Канал Х има среден рейтинг 9% за целевата аудитория жени 50+ и среден рейтинг 7.2% за общата целева аудитория всички 18+. Индекстът на предпочитание на жени 50+ = 9%/7.2%*100= 125. Следва, че целевата аудитория жени 50+ показва предпочитание към канал Х спрямо общата аудитория.

Аритметичен сбор на отстъпки

Аритметичен сбор от отстъпките по различни точки от условията на медията.

Кумулативно начисляване на отстъпки

Отстъпките се начисляват една след друга по определен от медията ред. Пример: Клиент използва обемна отстъпка от 6% и преференциална отстъпка от 8% при бюджет от 20 000 лв. Отстъпките се начисляват в същия ред (първо обемна, после преференциална). Нетният бюджет на клиента е 17 296 лв.

Брутен бюджет

Стойност на кампанията преди начисляването на отстъпки, агентски комисионни и ДДС

Нетен бюджет

Стойност на кампанията след начисляване на отстъпки и преди начисляване на агентски комисионни и ДДС.

Преса

Одитиран тираж

На повечето развити пазари съществува одитен орган, който потвърждава достоверносста на декларираните от издатели тиражи на печатните медии. Такъв орган в България реално не функционира. Единици са издателите, които използват услугите на одиторски компании на нашия пазар.

Средна аудитория на брой

Приблизителен брой хора, които са чели едно издание в рамките на един период на изданието.

Цена за 1 000 контакта в преса / CPT (Cost per thousand)

Цената за достигане до 1000 читатели на определено издание Цена за 1000 контакта = (Цена за публикация х 1000) / средна аудитория на брой. Пример: Рекламодател закупува 1 дясна страница в списание на цена от 2 000 лв. Средната аудитория на брой на списанието е 68 000 души. Цената за 1000 контакта е 29.4 лв.

Колонмилиметър (КММ)

Размерът на публикация в преса (вестници) обикновено се изчислява на колонмилиметър. Вестниците имат фиксиран брой колони на страницата. Размерът на рекламните карета се определя от броя колони (в широчина) и милиметрите (във височина). Пример: Вестник има широчина от 6 колони на страница и височина от 394мм. Клиент иска да купи каре ½ страница. Следователно му трябват 3 колони широчина и височина от 394/2=197мм. Размерът на карето в кмм се изчислява като 3х197=591 кмм.

Телевизия

Рейтинг (Rating)

Аудиторията на едно предаване/излъчване, изразена в процент от определена целева аудитория (напр. Всички на възраст над 18 години). Рейтингът се използва, за да се определи колко души от целевата група са достигнати от рекламното съобщение.

Рейтинг = Аудитория/ Генералната съвкупност x 100% Пример: генералната съвкупност на определена целева група е 600 000 души. Рекламен блок А е гледан от 200 000 души. Рейтингът на рекламния блок е 200 000/ 600 000 х 100% = 16%.

Кумулирани рейтинг точки/Gross/ Target rating points (GRP/ TRP)

Сумата от рейтингите в един медия план. Оценява общото достигане до определена целева група без да отчита дублиране на аудитория.

Гарантиран рейтинг (Guaranteed TRPs)

Гарантирана от медията аудитория на предаване. Възможно е разминаване с реално достигнатия рейтинг на реклама в предаването, защото гарантираните рейтинги се определят от телевизиите на база рейтинг на цялото предаване, а не само на рекламния блок. При недостигане на гарантирани рейтинги медиите излъчват компенсации. При надхвърляне на гаранциите клиентът не дължи доплащане.

Дневен рейтинг (Average Daily Rating)

Среден рейтинг на ден (интервал от 24 часа). Изчислява се като средно аритметично на рейтингите за всеки ден от избрания период. Отчетените в платформата дневни рейтинги в телевизия са на месечна база (винаги за предходния месец).

Покритие/Обхват (Reach)

Обхватът представя броят различни хора, достигнати поне веднъж от една медия за определен период от време. Често се изразява като процент.

Дневно покритие/Дневен обхват (Average Daily Reach)

Изразен в процент, средният брой различни хора на ден, достигнати поне веднъж от една медия. Изчислява се като средно аритметично на обхвата на медията от всяки един ден в рамките на месеца (или зададения период на проучването). Отчетеното в платформата дневно покритие се смята на месечна база (винаги за предходния месец).

Ефективно Покритие (Обхват) / Effective Reach

Изразен в проценти, ефективният обхват n+ представя броя различни хора, достигнати поне n пъти от една реклама за определен период от време. Нивото на „ефективно” покритие n+ (3+, 5+, 7+) зависи от фактори като вид на рекламирания продукт, конкурентни активности, насищане с реклама в ефир.

Цена за рейтинг точка/ Cost per rating point (CPP)

Цената за достигане до една рейтинг точка – 1% от определена целева група. Цена за рейтинг точка = Бюджет / Кумулирани рейтинг точки Пример: Рекламодател заявява кампания за 75 000 лв с 500 TRPs. Цената за рейтинг точка на кампанията (CPP) е 150 лв. Поради различнията в гледаемостта на различните целеви аудитории, цената за рейтинг точка (CPP) на различни аудитории може много да варира.

Цена за 1 000 контакта в телевизия / CPT (Cost per thousand)

Цената за достигане до 1000 зрители от целевата група Цена за 1000 контакта = (CPP х 1000) / аудитория в хиляди. Пример: Рекламодател закупува излъчване със CPP от 150 лв. Излъчването достига до 30 000 души от целевата група. Цената за 1000 контакта е 5 лв.

Прайм-тайм (Prime time)

Часови пояс с висока концентрация на телевизионна аудитория. В България няма стандарт за prime time – всяка медийна група дефинира свой интервал. Обикновено това са интервалите 17:30-00:00ч или 19:00-00:00ч. Често цената за рейтинг точка (CPP) в prime-time е по-висока, т.е аудиторията в този пояс е „по-скъпа”.

Коефициент за дължина (ТВ/радио клип)

Коефициент за определяне на стойността на клип с дължина различна от базовата (30 секунди). Използват се два подхода:


Линеарно изчисление

Коефициентът следва съотношението между дължината на излъчения клип и базовата 30” дължина. Пример: Клип с дължина 10 секунди (1/3 от 30 секунди) ще има цена от 33.(3)% от базовата цена. Ако базовата цена на излъчване е 500 лв., то цената за 10 секунден клип = (500х10)/30 = 166.(66) лв., а цената за клип с дължина 45 секунди = 750 лв.
Нелинеарно изчисление
Използват се различни коефициенти за дължини, в зависимост от политиката на всяка отделна медия. Като правило нелинеарното изчисление води до по-висока цена на клипове, различни от 30 секунди, спрямо линеарния метод на изчисление.

Online

Реални потребители (Real Users / Visitors)

Toзи показател дава информация за броя на реалните посетители на сайта, които са генерирали поне едно зареждане на страница от него. В този случай не се отчитат кукита и браузъри – засичането става на база реални потребители.

Месечни импресии / Разгледани страници (Page Views)

Броят на заредените страници от уебсайта за период от един месец. Този показател не дава информация за броя на реалните потребители – възможно е малко на брой реални потребители да отварят много страници, и обратното – много на брой потребители да отварят малко страници.

Месечен обхват интернет (Reach Internet)

Изразен в проценти, обхватът представя броят различни реални потребители, отворили поне една страница от сайта в рамките на един месец.

Импресия (Impression)

Едно зареждане на страницата с конкретната реклама.

Гарантирани дневни импресии (Guaranteed Daily Impressions)

Брой импресии, които сайтът гарантира на дневна база. Обикновено се различават от реално реализираните.

Ротация (Rotation)

Процент на показване на конкретния банер от общия брой гарантирани дневни импресии на страницата. Заявената ротация се изчислява на база гарантирани, а не реални импресии на ден. При недостигане на гарантираните дневни импресии сайтът компенсира в друг ден. Пример: Сайт гарантира 90 000 импресии на ден на началната си страница. При избор на ротация от 25% клиентът ще закупи 22 500 импресии в един ден на началната страница.

Цена за 1000 импресии /CPM (Cost per Mille)

Цената, на която рекламодател може да закупя хиляда показвания в избран уебсайт (или група от сайтове). Пример: Сайт гарантира 90 000 импресии на ден на началната си страница и предлага банер 300х250 за цена (CPM) от 15 лв на 1000 импресии. При заявка на кампания с ротация 25% клиентът ще закупи 22 500 импресии в един ден на тази позиция, които ще му струват 337.50 лв.

Плащане на клик/ PPC (Pay-per-click)

Moдел на плащане в интернет, при който рекламодателят не купува показвания (импресии), а кликове. В този случай, той плаща единствено когато потребител кликне върху рекламата му.

Цена за клик/ CPC (Cost-per-click)

Този индикатор показва цената, която рекламодателят плаща за един клик върху рекламите си.

Степен на кликване/ CTR% (Click-through-rate)

Съотношение между кликовете и импресиите, изразено в процент. По-висока степен на кликване може да значи, че рекламата се харесва повече от потребителите. Пример: Кампания на клиент е реализирала 1 500 000 импресии (показвания на рекламата) и отчита 26 000 клика върху рекламата си. CTR на кампанията е 1.73%

Ограничение на показванията (Frequency Capping)

Параметър, чрез който може да се зададе ограничение в честотата на показване на дадена реклама за всеки уникален потребител на ден. Обикновено цената за хиляда импресии със зададено ограничение на показванията е по-висока от стандартната.