Медийни показатели Инструменти за планиране

Общи условия за ползване на уеб сайта www.mediaconnection.bg

 • Чл. 1.(1). Настоящите Общи Условия регламентират правилата за ползване на интернет сайта www.mediaconnection.bg, собственост на “Mедия Кънекшън” ЕООД, както и неговите поддомейни/директории, които представляват обособено място в интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или други стандартизирани протоколи и съдържащо софтуер, файлове, текст, статистически данни, изображение и всякаква друга информация.
 • (2). Посредством ползването на сайта www.mediaconnection.bg потребителите имат възможност за достъп до информация за медийния пазар (описание на медия, данни за аудиторията и нейния профил, актуални цени и контакти), възможност за планиране на медийна кампания по актуални брутни цени, достъп до анализи на медийната сцена и до речник на често използвани термини в медиите.
 • Чл.2.(1). Съдържанието в www.mediaconnection.bg e собственост на “Медия Кънекшън” EООД и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Потребителите не могат да продават, модифицират, дистрибутират или показват това съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.
 • (2). www.mediaconnection.bg дава право на потребителите да използват съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели.
 • (3). Авторските права върху инетрнет сайта и целия свързан с него софтуерен код, както и всички използвани за изработването му софтуерни кодове са собственост на “Медия Кънекшън” ЕООД.
 • Чл.3.(1). Ползването на сайта www.mediaconnection.bg е безвъзмездно, като www.mediaconnection.bg и “Медия Кънекшън” EООД си запазват правото да въведат такса за ползване по своя преценка.
 • (2). www.mediaconnection.bg си запазва правото да добавя нови услуги, да променя видът и възможностите за ползване на платформата или да премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо допълнително предупреждение на потребителите.
 • Чл.4. (1). С посещаването и ползването на този сайт потребителите гарантират и декларират, че са навършили 18 години, че разбират и приемат, че ще използват www.mediaconnection.bg по начин, съобразен с всички нормативни изисквания.
 • (2). Потребителите се съгласяват, че “Медия Кънекшън” ЕООД има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез които потребителите могат да бъдат идентифицирани, включително потребителско име, адрес на електронна поща и всяка друга информация, която потребителите въвеждат и предоставят при регистрацията си или при използването на сайта. Тези права “Медия Кънекшън” EООД може да упражни при спазване на Общите Условия и на Закон за за защита на личните данни. Злоупотребата с Ваши лични данни е строго забранена съгласно Закона за защита на личните данни.
 • Чл.5.(1). За отваряне на сайта (homepage) не се изисква регистрация. Регистрацията е необходима за разглеждане на повечето от страниците на сайта, включително и на страници с данни за медиите, рекламната тарифата и за изготвяне на медия план.
 • (2). При регистрация потребителят предоставя най-малко следните данни: име, фамилия, имейл адрес, вид на месторабота, парола, потребителско име. Потребителите гарантират, че предоставените данни са точни и верни. С извършване на регистрацията потребителите се съгласяват да получават непоискани търговски съобщения от www.mediaconnection.bg и “Медия Кънекшън” ЕООД.
 • (3). Регистрацията е безплатна, като www.mediaconnection.bg си запазва правото да променя правилата за достъп, включително и на вече регистрирани потребители, както и да въвежда такса за регистрация.
 • Чл.6. Този интернет сайт се състои от два модула:
  1. Медийни показатели – информация за показателите на всяка медия според използваните от “Медия Кънекшън” EООД проучвания на пазара, цитирани на съответните места.
  2. Инструмент за медия планиране – планиране на кампании по медия според актуалните тарифи на съответните медии.
 • Чл.7.(1). Информацията за показателите на медиите, публикувана в интернет сайта www.mediaconnection.bg е или предоставена по поръчка на ”Медия Кънекшън” ООД от съответната агенция, извършваща проучвания, или е публикувана общодостъпна информация, която “Медия Кънекшън” EООД е събрала самостоятелно и предоставила по своя преценка.
 • (2). Статистическите данни, публикувани в www.mediaconnection.bg под формата на анализ са предоставени от и са собственост на съответните Рисърч агенции, които са цитирани. “Медия Кънекшън” EООД запазва правото си едностранно да определя колко и кои да бъдат използваните в сайта агенции. При всички случаи целта на “Медия Кънекшън” EООД и www.mediaconnection.bg е да предоставят на всички потеребители вярна, точна и безпристрастна информация относно предоставяните от сайта услуги.
 • (3). Публикуваните данни за всички медии от даден медиен канал се обработват и рапортуват по един и същи начин с цел гарантиране на обективна оценка и безпристрастност на www.mediaconnection.bg.
 • Чл.8. (1). www.mediaconnection.bg използва само публично достъпни, официални тарифи и проучвания за медиите. В случай, че медията няма публикувана официална тарифа или пък има повече от една официална тарифа, www.mediaconnection.bg съгласува с медията информацията, която ще бъде публикувана в платформата.
 • (2). www.mediaconnection.bg не носи отговорност за достоверността на съдържанието на публикуваните от медиите тарифи, програмни схеми и формати, а само за достоверното отразяване на общодостъпната информация.
 • (3). www.mediaconnection.bg запазва право да публикува части от тарифи и програмни схеми на медии по своя преценка, като изрично прави тази информация достъпна за всички потребители на сайта.
 • Чл.9. (1). В модула за медия планиране www.mediaconnection.bg позволява свободно нанасяне на отстъпка (от 0% до 100%) с цел планиране на кампании самостоятелно от потребителя.
 • (2). Нанесената по пеценка на потребителя отстъпка по никакъв начин не се явява ангажимент от страна на медията или на която и да било медия агенция за реализиране на кампания при тези условия, а представя единствено функционалните възможности на платформата. Потребителят следва да е наясно, че за актуални условия трябва да се обърне към медия агенция или към конкретната медия.
 • Чл.10. (1). Представянето на медиите в www.mediaconnection.bg със съответното им лого, статистически данни за аудиторията (по определения от сайта формат) и включването им в модула за планиране на база брутни цени е безплатно за медиите.
 • (2). Представянето на търговската марката (лого) на всяка медия става след съгласие на лицето, което притежава правата над определената марка и графичните елементи (лого) в писмена форма със съответната декларацията.
 • Чл. 11. (1). www.mediaconnection.bg предлага на медиите достъп до разширените услуги на сайта, които включват:
  • изобразяване на цветно лого на медията (лого в оригинални цветове).
  • допълнителна секция „Контакт” във визитката за представяне с адрес, телефон и email за връзка с рекламен/търговски отдел на медията.
  • Допълнителна секция „Оферти” във визитката за представяне на актуални промоции, пакети, бонуси във формат pdf
  • Бутон за бърза връзка с медията (телефон или email) при полето за нанасяне на отстъпка
 • (2). Достъпът до разширения профил с услуги се заплаща по месечната тарифа, разписана в договор между съответната медия и www.mediaconnection.bg.
 • Чл.12. (1). Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на “Медия Кънекшън” EООД. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от www.mediaconnection.bg е злоупотреба и е абсолютно забранено. Този сайт може да бъде цитиран и препратки към него могат да бъдат правени единствено с изричното съгласие на “Медия Кънекшън” EООД.
 • (2). Потребителите се задължават при ползване на сайта да не нарушават законите на Република България, както и правата на трети лица. Тези Общи Условия важат по отношение на лицата, които са се регистрирали и на тези, които не са се регистрирали в сайта. Всички потребители приемат и се задължават да спазват Общите Условия. С всяко ползване на услуги от сайта, включително и с отваряне на интернет страницата на сайта, потребителите декларират, че са запознати с настоящите общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
 • Чл.13.(1). www.mediaconnection.bg си запазва правото да прекрати потребителски акаунт, независимо от коя категория е потребителят, в следните случаи:
  1. при нарушаване на настоящите условия за ползване на www.mediaconnection.bg, или нарушаване на допълнителните условия и напътствия намиращи се в сайта;
  2. при заявка за прекратяване на акаунта от конкретния потребител;
  3. по технически причини;
  4. при период на неизползване по-дълъг от една година.
 • Чл.14. С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугата, www.mediaconnection.bg запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на условията за ползване.